INGATLAN TENERIFÉN

 

Általános Szerződési Feltételek

 

Bevezetés

 

Az Ingatlan Tenerifén  általános szerződési feltételek szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) Király Eszter (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett ingatlantenerifen.com online kereskedelmi oldalon (https://ingatlantenerifen.com) (továbbiakban: Ingatlan Tenerifén) elérhető online szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza.

 

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://ingatlantenerifen.com) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen  Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról:  https://www.ingatlantenerifen.com/aszf

 

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

 

Szolgáltatói adatok

A szolgáltató neve: Király Eszter

A szolgáltató székhelye: 38679 Calle Helsinki 16., Tenerife, España

A  szolgáltató  elérhetősége,  az  igénybe  vevőkkel  való  kapcsolattartásra  szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:eszter.tenerife@gmail.com Nyilvántartási száma: I-0003341.1

Adószáma: Y3621932K

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Registro Mercantil de Tenerife Telefonszáma: 70 245 91 81

A szerződés nyelve: magyar

 

ÁSZF hatálya és módosíthatóság 

 1. Jelen ÁSZF a weboldal használata, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket.
 1. A jelen ÁSZF hatálya valamennyi Felhasználóra (látogatók és partnerek) A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a Szolgáltatót és a Felhasználókat, azok minden képviselőjét, jogutódját, vagy engedményezettjét.
 1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére az uniós és a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 1. A jelen ÁSZF december 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az ÁSZF vonatkozik a hatálybalépése előtt létrejött szolgáltatási jogviszonyokra is, akként, hogy a Felhasználók a jelen ÁSZF rendelkezéseit az egyes szolgáltatások megrendelésével, illetve azok meghosszabbításával egyidejűleg elfogadják.
 1. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et a módosítással érintett Felhasználók előzetes értesítése A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. A Szolgáltatást újonnan igénybe vevő Felhasználók részére a módosított ÁSZF a közléséneknapján hatályossá válik. A Felhasználók a szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg – akkor is, ha nem kötöttek szerződést Szolgáltatóval – elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit.
 1. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

 

Általános rendelkezések 

 1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részleteés az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
 1. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
 1. Tekintettel arra, hogy a weboldal tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is módosulhat, illetve, hogy a tartalmak csupán tájékoztató jellegűek – amennyiben hatályos törvények eltérően nem rendelkeznek – a Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldal tartalmának pontossága, megbízhatósága tekintetében.
 1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek által létrehozott, közzétett, vagy megküldött tartalmakért, amelyeket harmadik személyek töltöttek fel/vagy harmadik személy megbízásából a Szolgáltató tölt fel a Szolgáltató rendszerébe, vagy amelyekre a weboldal hivatkozik.
 1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon webhelyekért, amelyekre a Felhasználók által elhelyezett tartalmak, linkek, mutatnak. Amennyiben az ilyen módon közzétett linkekkel kapcsolatosan bármilyen probléma merül fel, Szolgáltató kizárja felelősségét minden tekintetben.
 1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse.
 1. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés zökkenőmentes.A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, a Szolgáltató éves 99,5%-os rendelkezésre állási vállalását meghaladó esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.

 

Felelősségek 

 1. Az Ingatlan Tenerifén működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az rendelkezései szerint végzi. Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal az ingatlantenerifen.com-n közzétett, nem tőle származó hirdetésekkel, felhívásokkal, ajánlatokkal, egyéb ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.
 1. Szolgáltató minden erőfeszítést megtesz a weboldalon található vállalkozások által megadott adatok pontosságának és teljességének biztosítása érdekében azonban nem vállal Szolgáltató felelősséget a weboldalon található adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért.
 1. A Felhasználó a weboldalon elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon található anyagok és adatok esetleges  változásainak figyelemmel kísérése szintén  saját felelőssége.
 1. Szolgáltató a webes Szolgáltatásainak, valamint a  honlapoknak a  működésére 99,5%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által  biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.
 1. Jogszabályban meghatározott kivételekkel a weboldalon a Partner által elhelyezett tartalmak jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a Partnert terheli a felelősség. Az ajánlatok tartalmáért, megjelenítéséért, az információk valóságáért kizárólag a Partner felel.
 1. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek a weboldalon elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is.
 1. Továbbá Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármely más fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.
 1. A szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó/Partner mentesíti a szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.
 1. Amennyiben a weboldalon a Partner által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, Szolgáltató a jogsértő tartalmat eltávolíthatja.
 1. A Felhasználók által a weboldalra feltöltött tartalmat Szolgáltató ellenőrizheti. A feltöltött tartalmat, ha az jogellenes, vagy nem felel meg a jelen szabályzatban meghatározott követelményeknek, eltávolíthatja.
 1. Amennyiben a weboldalon a Partner által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Partner az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költség és kár megtérítését magára vállalja. Továbbá vállalja, hogy a Szolgáltató jó hírnevének visszaszerzése érdekében mindent megtesz, amit tőle a Szolgáltató jogosan elvárhat, kér és követel.
 1. A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó feladata.
 1. Partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tartalma elhelyezését, környezetét – ideértve a közvetlenül a tartalma mellett elhelyezett reklámokat is, sorrendjét a Szolgáltató határozza Más tartalom ugyanazon az oldalon történő elhelyezését a  Partner  nem  kifogásolhatja,  igényt  a  tartalom  közvetett-  vagy közvetlen környezetében lévő más – akár konkurens – reklám tekintetében nem támaszthat.

 

Szerzői Jogok 

 1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a https://ingatlantenerifen.com weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
 1. Miután a com, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az ingatlantenerifen.com weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 1. https://ingatlantenerifen.com weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
 1. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi  elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.
 1. Tilos továbbá a https://ingatlantenerifen.com weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a com weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).
 1. Az Ingatlantenerifen név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
 1. Felhasználó a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

 

Adatvédelem 

Az Ingatlantenerifen.com adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi webcímen: https://ingatlantenerfen.com/adatkezeles

 

Felmondási jog 

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának szabályozása értelmében a Felhasználót nem illeti meg a felmondási jog.

 

Panaszkezelés 

 1. Weboldalunk célja, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
 1. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
 1. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 1. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.
 2. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

GPS koordináták: X 19,071     Y 47,496

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677 E-mail: nfh@nfh.hu

 

 1. Panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni:
  A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html
 1. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors,   hatékony   és   költségkímélő   érvényesítésének   biztosítása   érdekében. A békéltető   testület   a fogyasztó   vagy   a Szolgáltató   kérésére   tanácsot   ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
 1. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
 1. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

Egyéb rendelkezések 

 1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 1. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségétés érvényesíthetőségét nem érinti.
 1. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 1. Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
 1. Kérdéseikkel, észrevételeikkel kapcsolatosan az alábbi elérhetőségen tudnak minket keresni:eszter.tenerife@gmail.com

 

 

Santa Cruz de Tenerife, 2020. május 01.